Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND UPHOLSTERY

Deze Algemene Voorwaarden van Holland Upholstery zijn tot stand gekomen op 30-04-2018

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Holland Upholstery: ingeschreven in KvK te Groningen onder nummer 58603034
 2. De opdrachtnemer: de meubelstoffeerder (Jolanda Lubbersen)
 3. De afnemer: de opdrachtgever/koper of een ieder die met de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of wilt aangaan. Of voor wie de opdrachtnemer een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.
 4. Vakman: de vakman of –vrouw op het gebied van meubelstofferen.
 5. Bewerkte goederen: goederen die gemaakt, gerepareerd of gestoffeerd zijn

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die zijn uitgebracht en/of respectievelijk gesloten zijn met een verkoper/opdrachtnemer.

Artikel 3: De offerte

 1. Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldingsduur van 3 maanden, te rekenen vanaf de datum van de offerte.
 2. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uit de offerte anders blijkt.
 3. De offertes zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten, voor zover deze hebben plaatsgevonden.
 4. Op uitdrukkelijk verzoek van de afnemer zal de verkoper/opdrachtnemer indien nodig, zelf opmetingen verrichten.
 5. Onvolledigheid en/of onjuistheid van de verschafte informatie komt voor risico van de afnemer, tenzij de verkoper/opdrachtnemer zelf de opmetingen heeft verricht.

Artikel 4: De overeenkomst

 1. De overeenkomst tot het verrichten van de gevraagde werkzaamheden komt tot stand wanneer de verkoper/opdrachtnemer binnen de geldingsduur van de offerte een schriftelijke orderbevestiging van de afnemer heeft ontvangen.
 2. De verkoper/opdrachtnemer is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling te vragen tot een maximum van 50% van de overeengekomen prijs.
 3. Prijswijziging
  a. Indien na het sluiten van de overeenkomst, maar voor de oplevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de prijswijziging het gevolg is van een aanpassing in het BTW tarief.
  b. Prijswijziging na de hierboven genoemde periode van 3 maanden en wijzigingen in het BTW tarief zijn voor risico van de afnemer. In dat geval heeft de afnemer de mogelijkheid om hetzij te annuleren als bedoel in artikel 11 hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs.
 4. Eigendomsvoorbehoud
  Zolang de afnemer geen volledige betaling heeft verricht, blijven de door hem gekochte goederen naar rato van het verschuldigde bedrag eigendom van de verkoper/opdrachtnemer. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht deze goederen aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele overeengekomen prijs en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald.
 5. Zekerheidsstelling bij zakelijke afnemers
  Bij een overeenkomst met een afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de verkoper/opdrachtnemer gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort t gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.
 6. Schadevergoeding bij zakelijke afnemers
  De verkoper/opdrachtnemer is bij de uitvoering van een overeenkomst met een afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd. Met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving e.d.

Artikel 5: Algemene verplichting bij uitvoering

 1. De afnemer dient ervoor zorg te dragen, dat de verkoper/opdrachtnemer tijdig kan beschikken over alle informatie en materiaal om de overeengekomen werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren. Onvolledigheid en/of onjuistheid van de verschafte informatie, ondeugdelijke kwaliteit of ongeschiktheid van het door afnemer aangeleverde materiaal komt voor rekening van de afnemer.
 2. De verkoper/opdrachtnemer staat in voor de deugdelijkheid, vakkundigheid en kwaliteit van de aan hem opgedragen werkzaamheden.

Artikel 6: Eigendommen afnemer

 1. In het geval de verkoper/opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van zijn opgedragen werkzaamheden goederen en/of materiaal van de afnemer beschikbaar krijgt gesteld, zullen deze goederen c.q. materiaal eigendom blijven van de afnemer.
 2. De verkoper/opdrachtnemer zal deze goederen en/of het materiaal in goede staat houden en tegen brand en diefstal verzekeren en verzekerd houden, zolang zij onder haar opzicht zijn.
 3. De verkoper/opdrachtnemer zal de door de afnemer beschikbaar gestelde goederen op eerste aanvraag in goede staat weer aan de afnemer ter beschikking stellen; dezelfde verplichting geldt ten aanzien van het door de afnemer beschikbaar gestelde materiaal, tenzij dit materiaal reeds is verwerkt door verkoper/opdrachtnemer. De afnemer is aansprakelijk voor eventuele door verkoper/opdrachtnemer te lijden vertragingsschade.
 4. Indien verkoper/opdrachtnemer de goederen niet, niet volledig of beschadigd aan de afnemer teruggeeft, hetzij ten tijde van het overeengekomen leveringstijdstip, hetzij op het in lid 3 bedoelde tijdstip, is verkoper/opdrachtnemer jegens afnemer een schadevergoeding verschuldigd. De afnemer is gerechtigd deze schadevergoeding in mindering te brengen op de overeengekomen prijs.
 5. Het is de verkoper/opdrachtnemer niet toegestaan de beschikbaar gestelde goederen en het materiaal anders te gebruiken dan voor het door afnemer opgedragen werk; het is hem evenmin toegestaan de beschikbaar gestelde goederen zonder instemming van de afnemer aan derden ter hand te stellen.

Artikel 7: De levertijd

 1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de overeengekomen prestatie moet zijn verricht.
 2. De tussen partijen afgesproken levertijd is indicatief, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Bij overschrijding van de indicatieve levertijd wordt de verkoper/opdrachtnemer een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijk indicatieve levertijd met een maximum van 3 maanden. Indien de verkoper/opdrachtnemer alsnog binnen deze nadere termijn lever, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
 4. Bij overschrijding van deze nadere termijn, dan wel van de in afwijking van lid 2 vast overeengekomen levertijd heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen, tenzij de termijnoverschrijding is te wijten aan een gedraging van de afnemer zelf.
 5. a. Bij overschrijding van de indicatieve dan wel vast overeengekomen levertijd, is de verkoper/opdrachtnemer bij een overeenkomst met een afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.
  b. Bij een overeenkomst met andere afnemers is de verkoper/opdrachtnemer ter zake slechts gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij hem mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.
 6. Onverminderd het gestelde in lid 5 van dit artikel is de eventuele aansprakelijkheid van verkoper/opdrachtnemer voor hem toe te rekenen tekortkomingen in verband met de uitvoering van opgedragen werkzaamheden beperkt tot een maximum van €45.378,00.

Artikel 8: De op-/aflevering

 1. Onder op-/aflevering wordt verstaan de feitelijke aanbieding aan de afnemer.
 2. Wanneer is overeengekomen waar en wanneer de op-/aflevering van goederen zal geschieden, heeft afnemer, tenzij anders overeengekomen, tegen een vergoeding van directe schade en kosten ervoor te zorgen dat:
  – De plaats waar de op-/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten;
  – De plaats waar de op-/aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken;
  – In de ruimte waarin gewerkt moet worden elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is.
 3. Indien een takel of lift moet worden gebruikt, wordt bij overeenkomst door verkoper/opdrachtnemer nader geregeld wie daarvoor zorg draagt. Schade die ontstaat ten gevolg van gebruik van een lift of takel is voor risico en rekening van degene die verantwoordelijk is voor dat gebruik, voor zover de schade hem kan worden toegerekend.

Artikel 9: Het vervoer en de vervoerschade

 1. De verkoper/opdrachtnemer draagt zorg voor vervoer van gekochte c.q. bewerkte goederen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen; verkoper/opdrachtnemer draagt het risico van beschadiging en verlies, indien hij het vervoer verzorgt.
 2. De afnemer dient de afgeleverde goederen bij aflevering in bijzijn van de verkoper/opdrachtnemer te controleren op gebreken. Indien bij aflevering geen gebreken zijn geconstateerd, wordt de afnemer geacht de afgeleverde goederen zonder vervoerschade te hebben ontvangen.
 3. Worden de gekocht c.q. bewerkte goederen door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is de verkoper/opdrachtnemer gehouden te zorgen voor een genoegzame verzekering. In geval van beschadiging bij beroepsvervoer dient de afnemer op het ontvangstbewijs een aantekening van de beschadiging te maken. Bovendien dient de afnemer hiervan onmiddellijk bij verkoper/opdrachtnemer melding te maken. Door ondertekening van het ontvangstbewijs verklaart afnemer de goederen in goede staat te hebben ontvangen, tenzij daarop melding is gemaakt van enige beschadiging. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen, dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld; in dat geval kan afnemer nog binnen één week na aflevering beschadigingen melden bij de verkoper/opdrachtnemer.
 4. Voor reclames die geen verband houden met het vervoer is artikel 16 van toepassing.

Artikel 10: De betaling

 1. De betaling dient door de afnemer netto-contant onder aftrek van het aanbetalingsbedrag als bedoeld in artikel 4 lid 2 te geschieden bij de aflevering, tenzij partijen een andere vorm van betaling zijn overeengekomen.
 2. De verkoper/opdrachtnemer die ten uitvoering van een overeenkomst de aflevering in gedeelten uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen onder aftrek van het aanbetalingsbedrag als bedoeld in artikel 4 lid 2. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.
 3. a. Ingeval een factuur wordt toegezonden, is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De afnemer is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.
  b. Wanneer de factuur na 14 dagen nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de afnemer verplicht aan verkoper/opdrachtnemer vanaf dat moment tot de volledige betaling een vergoeding wegens renteverlies te betalen ten bedrage van de wettelijke rente over het nog onbetaalde factuurbedrag.
  c. De verkoper/opdrachtnemer is na verloop van de hierboven bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag. bij aanschrijving door een derde zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten naar redelijkheid voor rekening van de afnemer mits de verkoper/opdrachtnemer de afnemer vooraf heeft gemaand tot betaling
 4. De afnemer is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 11: De annulering

Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij de verkoper/opdrachtnemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is. In het geval dat de annulering plaatsvindt op grond van artikel 4 lid 3 onder b is afnemer gehouden aan de verkoper/opdrachtnemer de, door hem in verband met de uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakte redelijke, kosten te vergoeden.

Artikel 12: De opslag van goederen

 1. In geval de te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering, dan wel omdat de afnemer de goederen niet wil aanvaarden, zal de verkoper/opdrachtnemer binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. De verkoper/opdrachtnemer is na weigering dan wel na de tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan afnemer in rekening te brengen.
 2. In geval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal de verkoper/opdrachtnemer:
  – Nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en eventueel verdere schade en kosten in rekening brengen;
  – Dan wel eerst de goederen 30 dagen onder berekening van de opslagkosten voor de afnemer in opslag houden;
  – Indien de te leveren goederen daarna nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is de verkoper/opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen als bedoeld in het vorige artikel. Indien de verkoper/opdrachtnemer de overeenkomst als geannuleerd beschouwd, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de 30 dagen.
 3. In geval van weigering, hetzij na eerste, hetzij na tweede levering, heeft de verkoper/opdrachtnemer de keuze te handelen als voorzien onder a,b of c.
  – Indien de goederen door de afnemer zijn betaald, zal de verkoper/opdrachtnemer de goederen maximaal drie weken in opslag houden zonder berekening van de opslagkosten aan de afnemer, tenzij anders overeengekomen.
  – Gaat de afnemer na verloop van deze termijn nog niet over tot afname van de goederen, dan is de verkoper/opdrachtnemer gerechtigd vrijelijk over de goederen te beschikken, deze te verkopen en de opbrengst aan de afnemer af te dragen, onder aftrek van de opslagkosten en andere kosten en een schadevergoeding van 30% van hetgeen de afnemer bij nakoming van de overeenkomst aan verkoper/opdrachtnemer verschuldigd was geweest, tenzij verkoper/opdrachtnemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat zijn schade kleiner is.

Artikel 13: Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk

Kosten die ontstaan doordat afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te doen zijn, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd.

Artikel 14: De onuitvoerbaarheid van het werk en overmacht

 1. Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst ten gevolge van omstandigheden die de verkoper/opdrachtnemer bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, niet mogelijks is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.
 2. Indien de overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vermeld in het vorige lid hebben partijen het recht behoudens in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de afnemer gehouden aan de verkoper/opdrachtnemer de in verband met de uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakte kosten te vergoeden.
 3. Ingeval slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, om redenen zoals vermeld in het eerste lid van dit artikel, zal slechts voor het niet-uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 4. Bij overmacht heeft de wederpartij van degene die zich op overmacht beroept, het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 15: De garantie

 1. De afgeleverde goederen moeten die eigenschappen bevatten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie c.q. vervanging. Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.
 2. Daarnaast heeft de afnemer gedurende 3 jaar garantie op de kwaliteit van het werk, tenzij verkoper/opdrachtnemer aannemelijk kan maken dat de gebrekkige kwaliteit van het werk het gevolg is van niet met de bestemming corresponderend gebruik, ongeschiktheid van het door afnemer zelf aangeleverde of in strijd met uitdrukkelijk advies van verkoper/opdrachtnemer gekozen materiaal.
 3. Deze garantiestelling geldt onverminderd het recht van afnemer om de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, indien aan de wettelijke vereisten daartoe is voldaan.
 4. De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van de garantiegelding.
 5. Indien door de leverancier van het toegepaste materiaal een verdergaande garantie wordt gegeven aan de verkoper/opdrachtnemer, geldt deze garantie ook voor de afnemer.
 6. De garantiebepaling is slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderende gebruik van de bewerkte goederen of van het uitgevoerde werk.
 7. Onoordeelkundige behandeling van/onvoldoende zorg voor de bewerkte goederen en ongeschiktheid van door afnemer beschikbaar gesteld of ondanks uitdrukkelijk advies gekozen materiaal sluit elke reclame uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg of ongeschiktheid van het door afnemer aangeleverde of gekozen materiaal.
 8. Geringe afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende gebruikelijke normen, dan wel handelsusance, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

Artikel 16: Reclames

 1. Onder reclames worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen of van de uitvoering van werk. Reclames kunnen door de afnemer bij verkoper/opdrachtnemer slechts geldend worden gemaakt door het indienen binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen of oplevering van werk. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van veertien dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen worden.
 2. Het bepaalde in het vorig lid van dit artikel laat het bepaalde omtrent de kortere termijn van artikel 9 onverlet.
 3. Wanneer een afnemer tegen het advies van de verkoper/opdrachtnemer in voor de uitvoering van het werk het gebruik van ondeugdelijk materiaal verlangt, is mits schriftelijk vastgelegd, elke reclame met betrekking tot de kwaliteit van het werk uitgesloten.

Artikel 17: Voorrijkosten

De verkoper/opdrachtnemer is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.